منوی سایت

ردیفعنوان سوالاتتاریخ آزموندانلود
1آزمون ورودی کارشناسی ارشد
سال 1396
صبح پنجشنبه
1396/02/07
دانلود
2آزمون ورودی کارشناسی ارشد
سال 1395
صبح پنجشنبه
1395/02/16
3آزمون ورودی کارشناسی ارشد
سال 1394
صبح چهارشنبه
1393/11/15
4آزمون ورودی کارشناسی ارشد
سال 1393
صبح چهارشنبه
1392/11/16
5آزمون ورودی کارشناسی ارشد
سال 1392
صبح چهارشنبه
1391/11/18
6آزمون ورودی کارشناسی ارشد
سال 1391
صبح چهارشنبه
1390/11/26
7آزمون ورودی کارشناسی ارشد
سال 1390
صبح چهارشنبه
1389/11/27
8آزمون ورودی کارشناسی ارشد
سال 1389
صبح چهارشنبه
1388/11/28
9آزمون ورودی کارشناسی ارشد
سال 1388
صبح چهارشنبه
1387/11/23
10آزمون ورودی کارشناسی ارشد
سال 1387
صبح چهارشنبه
1386/12/01
11آزمون ورودی کارشناسی ارشد
سال 1386
صبح چهارشنبه
1385/12/09